Personvernerklæring

PERSONVERNERKLÆRING

(Sist oppdatert 28.5.2018)

Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

Gudbrandsdal Energi AS behandler personopplysninger i forbindelse med leveranse av kraft og andre produkter og tjenester til privatpersoner og virksomheter, samt når du besøker vår nettside www.ge.no.

Vi tar personvern på alvor og er opptatt av å ivareta personvernlovgivningen slik at personopplysningene er oppdaterte og at konfidensialitet ivaretas.

Denne personvernerklæringen gir opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan de samles inn og hvilke rettigheter du har når personopplysninger om deg er registrert hos oss. Administrerende direktør er hovedansvarlig for vår behandling av personopplysningene. 


Hvilke behandlinger av personopplysninger gjør vi?


1. Kundeopplysninger

Vi behandler personopplysninger som er nødvendig for våre leveranser av produkter og tjenester til deg som kunde eller som potensiell kunde. Registrering av personopplysninger er en forutsetning for våre leveranser.

Blant opplysningene som behandles er navn, fødselsnummer, anleggsadresse, fakturaadresse, e-postadresse, mobiltelefon samt informasjon om de produkter og tjenester du kjøper av oss, som strømforbruk pr. periode med mer. 

Fødselsnummer er grunnlag for oppdatering av navn, adresse, postnummer og poststed fra Det Sentrale Folkeregisteret. 

2. Elektronisk kommunikasjon og påmeldinger til arrangement

Det er mulig å abonnere på elektronisk kommunikasjon hvor vi presenterer informasjon og aktuelle tilbud. Dette er frivillig og innebærer at du mottar dette pr. e-post eller tekstmelding. For å kunne motta elektronisk kommunikasjon er det nødvendig å ha registrert e-postadresse/mobiltelefon på Min side.

Du kan når som helst trekke ditt samtykke til elektronisk kommunikasjon, og utsendelser stoppes.

I de sammenhenger hvor det gjennomføres arrangementer som krever påmelding, vil elektronisk påmelding kreve samtykke for registrering.

3. Bruk av analyseverktøy, informasjonskapsler (cookies) og annen teknologi

En informasjonskapsel, eller såkalt cookie, er en liten tekstfil som lastes ned og lagres på datamaskinen din når nettsiden åpnes. Vi bruker informasjonskapsler til å innhente statistikk og måle trafikk på internettsidene. Informasjonskapselen inneholder ikke IP-adresse og dens levetid er 6 måneder dersom ikke du sletter den. Du kan stille inn nettleseren din slik at bare de nettsidene du ønsker får lov til å lagre informasjonskapsler på maskinen din. Vi anbefaler at du benytter en søkemotor og søker etter "disable cookies" for å finne en oppskrift for akkurat din nettleser. Vær oppmerksom på at å begrense tilgangen til informasjonskapsler kan påvirke funksjonaliteten på nettstedet vårt.

Vi innhenter vanlig besøksstatistikk for våre nettsteder ved bruk av Google Analytics. Dette inkluderer hvilke av våre nettsider som er lest, tidspunkt, hvilken side du kom fra, geografisk område, samt type nettleser og operativsystem som benyttes. Vi kan se din brukerid om du logger på Min side, men vi knytter ikke de nevnte opplysningene til deg som person.Alle statistikkdata slettes etter 26 måneder.

Statistikken og andre teknologiløsninger, som kun samler anonym informasjon, hjelper oss med å forbedre internettsidene våre kontinuerlig, og forteller oss om hvilke sider vi skal vie mest oppmerksomhet og hvilke som skal slettes. 

4. Utlevering av personopplysninger

For kunder som kjøper elektrisk kraft vil enkelte personopplysninger bli utlevert til nettselskapet som er ansvarlig for strømnettet til anleggsadressen. Pr. mai 2018 skjer dette direkte til netteier, mens dette i 1. kvartal 2019 vil bli erstattet med nytt nasjonalt register, ELHUB, som blir et felles register som bindeledd mellom alle kraftleverandører og netteiere. 

For kunder som har inngått avtale om andre produkter og tjenester (fra nettbutikk, lading av elektriske kjøretøy, solcelleanlegg, smarthusløsninger eller mobiltelefoni) kan enkelte personopplysninger utleveres til underleverandører i forbindelse med montering og/eller drift av slike produkter/tjenester.

Det utleveres data i anonym form til ENOVA basert på de opplysninger som samles inn fra kunder som har inngått avtale om deltagelse i ENOVAs pilotprosjekt.Pilotprosjektet vurderer effekter av sanntidsrapportering av strømforbruk i tilknytning til smarthusløsninger.

5. Sletting av data

Kraftkunder

Etter at innføring av ELHUB er fullført i 2019 (felles register som bindeledd mellom netteiere og kraftleverandører) vil vi oppbevare dine avregningsopplysninger tre år etter avsluttet kundeforhold i samsvar med Energilovens Forskrift om endring i forskrift om kraftomsetning og nettjenester. Øvrige personopplysninger for kundeforholdet lagres i 5 år etter avsluttet fakturering i samsvar med regnskapsloven. Frem til alle avregningsoppgaver knyttet til perioden forut for innføring av ELHUB er avsluttet, vil ikke historiske opplysninger slettes som følge av berettiget interesse, ettersom det i forbindelse med omleggingen til automatisk måleravlesning kan det oppdages avvik mellom fakturert/stipulert og faktisk målerstand som kan medføre tilleggskrav eller tilbakebetaling. 

Andre kundeforhold

Personopplysninger knyttet til andre kundeforhold vil bli lagret så lenge en tjeneste løper eller reklamasjonsfristen ikke er utløpt.Opplysninger vil minimum lagres i 5 år fra kjøpstidspunktet for å møte kravene om oppbevaringsplikt i regnskapsloven.


Dine rettigheter

Vår behandling av personopplysninger er regulert av ny personopplysningslov som er basert på felles forordning fra EU. Dine rettigheter knyttet til vår behandling av personopplysninger fremgår blant annet av personopplysningsloven/forordningens artikkel 15-19. Nedenfor presenteres de mest sentrale rettighetene.

1. Rett til innsyn
Enhver kan kreve å få vite hvilken behandling av personopplysninger vi foretar, samt grunnleggende informasjon om disse behandlingene. Slik informasjon er gitt i denne personvernerklæringen.

Dersom du er registrert i våre systemer har du krav på å få vite hvilke opplysninger som er registrert om deg og hvilken kilde personopplysningene stammer fra, i de sammenhenger data ikke er gitt av deg selv.Vi gir innsyn i opplysninger basert på skriftlig henvendelse, se kontaktinformasjon nedenfor.

Du kan kreve at den behandlingsansvarlige utdyper informasjonen som nevnt ovenfor i den grad dette er nødvendig for at du skal kunne vareta egne interesser.

2. Retting, sletting og begrensning i behandling av personopplysninger

Dersom vi behandler personopplysninger om deg som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, kan du kreve at vi skal rette eller slette de mangelfulle opplysningene.
Vi skal svare på henvendelser om innsyn eller andre rettigheter etter personopplysningsloven uten ugrunnet opphold og senest innen 30 dager fra den dagen henvendelsen kom inn, med mindre særlige forhold gjør det umulig å svare på henvendelsen innen denne fristen. Vi skal i så fall gi et foreløpig svar med opplysninger om grunnen til forsinkelsen og sannsynlig tidspunkt for når svar kan gis. 

Du har også rett til å protestere mot vår behandling av dine opplysninger. Dersom det viser seg at opplysningene er uriktige eller ufullstendige, eller at vi behandler personopplysninger vi ikke har grunnlag for å behandle, har du rett til å kreve at vi retter, supplerer eller sletter disse opplysningene innen 30 virkedager etter at vi har mottatt henvendelse om dette. Du har rett til å kreve at behandlingen av personopplysninger begrenses i den perioden vi bruker til å kontrollere riktigheten av behandlingen.

3. Trekke samtykke
I de tilfeller behandlingen av dine personopplysninger er basert på avgitt samtykke, kan du trekke ditt samtykke når du ønsker.Vår behandling omfattet av samtykke vil da opphøre, og eventuelle personopplysninger knyttet til samtykket vil slettes. Når samtykket trekkes påvirker det ikke lovligheten av den behandling som har vært utført frem til samtykkes trekkes tilbake.

4. Dataportabilitet
Du har rett til å be om utlevering av dine personopplysninger i et maskinlesbart format for å kunne ta disse med til tredjepart. Utlevering av data forutsetter skriftlig henvendelse, se kontaktinformasjon nedenfor.

Endring av erklæringen

Vi kan endre personvernerklæringen fra tid til annen, og siste dato for endring vises alltid øverst i erklæringen. Noen ganger kan vi også komme til å gi varsel på nettsidene eller på annen måte.

Behandlingsansvarlig og ytterligere informasjon

Personvernombud er Hilde Rydland.

Gudbrandsdal Energi AS, Strandgata 39, 2640 Vinstra

Henvendelser til marked@ge.no eller telefon 61 29 47 00.


Klage

Dersom du mener det foreligger brudd på retningslinjer kan du klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon og annen informasjon finnes på www.datatilsynet.no

Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]